ธนบดีวิวัฒ ฐญา, และ ไชยรงศรี รุจิรา. 2024. “การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:498-512. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268914.