ไชยวงค์ อติพร. 2024. “ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลตติยภูมิ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:481-97. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268913.