วิชิต อรุณี. 2024. “การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง: กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:400-409. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268752.