อาชาสันติสุข กัลยาณี. (2024) 2024. “รูปแบบการจัดการปัญหาการใช้ยาไม่ปลอดภัยในชุมชน”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:298-312. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268535.