คำแหงพล เบ็ญจวรรณ. 2024. “การปฏิบัติการพยาบาลและอุปสรรคในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:285-97. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268530.