ชินคำ จันทร์เพ็ญ, เกตุวร บุญรัตน์, และ พลเยี่ยม ราตรี. 2024. “การวิจัยและพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2-24 ชั่วโมง หลังคลอด ในโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:273-84. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268493.