มลาไสย์ ปาลิกา, ขามอาราม จิราวรรณ, และ กุสุมาลย์ ธนิยา. (2024) 2024. “ผลของโปรแกรมการให้ความรู้รายบุคคลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบตามการรับรู้ของมารดาในโรงพยาบาลโพธิ์ชัย”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:248-59. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268486.