เหลือผล จันทร์ศรี, และ หานนท์ นิติพร. 2024. “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:212-25. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268436.