ทนงยิ่ง จันทร์เมือง, อุปแก้ว รัตนาภรณ์, และ สุขบาล ดวงกมล. 2024. “การพัฒนารูปแบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง งานผู้ป่วยในโรงพยาบาลธวัชบุรี”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:197-211. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268348.