สายคำภา ตองอ่อน. 2024. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในระยะเริ่มแรกของเครือข่ายสุขภาพตำบลทรายมูล จังหวัดสกลนคร”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:128-40. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268228.