สุ่มมาตย์ ปทุมทิพย์. 2024. “การพัฒนารูปแบบการนำมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชน ขนาด F2 จังหวัดร้อยเอ็ด สู่การปฏิบัติ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:53-68. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268162.