หนูอินทร์ สุพัตรา. (2024) 2024. “การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดนครพนม”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1). Roi-Et, Thailand:35-43. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/268137.