รัชโพธิ์ นิตยา. 2023. “การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (3). Roi-Et, Thailand:247-55. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/267670.