จันทคัต ไพทูลย์. (2023) 2023. “ผลของโปรแกรมเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนต่อการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อ ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในอำเภอทุ่งเขาหลวง”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (3). Roi-Et, Thailand:235-46. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/267666.