จินดาพรรณ บุรินทร์. 2023. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (3). Roi-Et, Thailand:102-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/267060.