ขุราษี ละอองดาว, และ ตรีทศ ทิพย์วัลย์. 2023. “ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเมืองสรวง”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (3). Roi-Et, Thailand:21-31. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/266484.