พูนวศิน ธนัชญา, และ อาภรณ์รัตน์ เอมอร. 2023. “การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (2). Roi-Et, Thailand:126-36. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/265616.