ปากวิเศษ วิลาวัลย์. 2023. “การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมวัณโรค สำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านในเครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (2). Roi-Et, Thailand:114-25. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/265042.