พิมพ์เรือง ลัดดาวัลย์. 2023. “ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับการแกว่งแขนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้และมีโรคร่วม”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (2). Roi-Et, Thailand:91-103. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/264429.