วิมลวรรณ ธนพล. (2023) 2023. “โปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (2). Roi-Et, Thailand:18-25. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/263655.