คงบุญ ชุลีกร. 2023. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดนครพนม”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (1). Roi-Et, Thailand:139-49. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/263297.