ชินาภาษ จินตนา, สุวรัตน์ชัย ประภาพร, จันทวีสุข สุลักขณา, กุลราช วารุณี, และ เหล่าสาร กนกวรรณ. 2023. “โครงการการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโรงพยาบาลสองคู่หู (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ) ภายใต้นโยบาย Innovative Health Care Management”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (1). Roi-Et, Thailand:79-87. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/262484.