โสดาภักดิ์ ชัชวาล. 2023. “รูปแบบในการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาในผู้สูงอายุ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (1). Roi-Et, Thailand:52-65. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/262270.