เสาะใส ทับทิม. 2022. “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความตระหนัก การรับรู้ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค เบาหวานของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 3 (3). Roi-Et, Thailand:132-42. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/260593.