วรโคตร อุดม. 2022. “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ปี 2564”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 3 (3). Roi-Et, Thailand:98-110. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/260082.