สารัตน์ ดวงดาว, พิมพ์ดี ประภัทรสร, ศรีมาดี ดวงเดือน, อาจนนลา ประชัน, และ ไชยรัตน์ ฐิติกรณ์. 2022. “การพัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 3 (2). Roi-Et, Thailand:108-23. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/258310.