ดีพลงาม จตุพร. 2022. “ผลของโปรแกรมการเรียนรู้และติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองต่อระดับน้ำตาลสะสมในเลือด และทักษะการใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 3 (1). Roi-Et, Thailand:217-28. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/255979.