สายรัตน์ มณีวรรณ, ทิพมณี ประยงค์, บุญคงที่ จารุณี, มูลพิศูจน์ วิริยา, และ พลสุวรรณ นพธีรา. 2022. “ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายและการบริโภคอาหาร ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 3 (1). Roi-Et, Thailand:99-109. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/254230.