เกตุเกลี้ยง ฐาปนี. 2021. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 3 (1). Roi-Et, Thailand:59-70. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253885.