เกณฑ์สาคู สมพิศ. (2020) 2022. “ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (1). Roi-Et, Thailand:80-88. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253701.