นิ่มสอาด บุญทิพย์. (2020) 2022. “การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (1). Roi-Et, Thailand:173-83. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253700.