ใจธรรม ปารณีย์. (2020) 2022. “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการเยี่ยมบ้านต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (1). Roi-Et, Thailand:31-39. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253672.