นิลผาย กนิษฐา. (2020) 2022. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างเครื่อง Accu-Check Instant กับเครื่อง Sysmex BX 4000 ห้องปฏิบัติการ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (1). Roi-Et, Thailand:9-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253666.