ศรชัยเลิศสกุล พีรนุตริ์. 2020. “ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการทำงานสมองที่มีต่อสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (2). Roi-Et, Thailand:206-15. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253651.