นารถศิลป์ พุทธกัญญา. 2020. “การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสที ยก ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (3). Roi-Et, Thailand:101-12. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253568.