สีหาบัว นิตยาภรณ์. 2020. “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองร่วมกับมีภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (3). Roi-Et, Thailand:69-78. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253561.