พัฒนวิบูลย์ ศิรินทร์, และ พัฒนวิบูลย์ ศิรินทร์. 2020. “ผลการจัดท่าเพื่อลดความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (3). Roi-Et, Thailand:63-68. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253559.