คำสวาสดิ์ สะอาด. 2020. “การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (3). Roi-Et, Thailand:35-42. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253555.