สังวร นิรมล, และ บุญกอง จิตติมา. 2020. “ผลการนวดประคบหลังด้วยถุงถั่วเขียวต่อการลดความปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอด ในตึกคลอด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (3). Roi-Et, Thailand:19-26. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253548.