นามเพ็ง สวนีย์. 2020. “การเปรียบเทียบความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการสอนสุขศึกษาในผู้ป่วยผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูกขณะรอผ่าตัด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 1 (3). Roi-Et, Thailand:11-18. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253545.