กิริยะ สุวิทย์. 2021. “กระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม โดยใช้วงจรคุณภาพของเครือข่ายสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 3 (1). Roi-Et, Thailand:25-40. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253315.