สารกุล กมนนัทธ์. 2021. “ผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มสุขตามแนวคิดการเสริมพลังอำนาจที่มีต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1). Roi-Et, Thailand:149-62. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252520.