วงค์พิมล บุษบา, สุทธิประภา พนิดา, วโรรส วิภาวดี, และ เพิ่มพูล จุฑาภรณ์. 2021. “รูปแบบการมอบหมายงานพยาบาล หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1). Roi-Et, Thailand:135-42. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252518.