รุจิชยากูร สวรรค์. 2021. “ผลของโปรแกรมการสอนที่มีต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1). Roi-Et, Thailand:91-97. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252508.