ลัพธวรรณ ศรีสุดา. 2021. “บทเรียนการดำเนินงานเยี่ยมบ้านของจังหวัดปัตตานี”. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1). Roi-Et, Thailand:83-90. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252507.