ถามาโยค อ. . การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ในชุมชน: กรณีศึกษา เปรียบเทียบ 2 ราย . วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 387–406, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269991. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.