บุตรศรีรักษ์ ส. .; ภิบาลศิลป์ ท. .; กุมภวา ธ. ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับระบบบริการการแเพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 360–372, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269795. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.