วิเศษปัสสา ล. . . ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการจัดการตนเองต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกันเรื้อรังในโรงพยาบาลอาจสามารถ. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 308–321, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269623. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.