ตั้งนพรัตน์กุล ม. . .; เกษแก้ว พ. . .; บุญอรัญ อ. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ที่รับบริการในห้องฉุกเฉิน : โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 299–307, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269565. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.