ทัพโพธิ์ ส.; เหมวัฒน์ ร. . .; แนบโนนสูง ว. . . การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบเฉพาะโรคที่สำคัญ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 5, n. 1, p. 287–298, 2024. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/269563. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.